Armadora Pereira

AVISO LEGAL DE ARMADORA PEREIRA S.A.

O presente aviso legal (en adiante, o "aviso legal") regula o uso do servizo do portal da Internet http://www.grupopereira.com (en adiante, a "web") de ARMADORA PEREIRA S.A., con domicilio social na rúa Jacinto Benavente, 29, 36202 VIGO (España), con CIF A-36.630.028.

Lexislación

Así mesmo, a utilización do portal está sometida igualmente a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións, dados a coñecer ao usuario pola ARMADORA PEREIRA S.A., que substitúen, completan e/ou modifican o presente aviso legal.

Con carácter xeral, as relacións entre ARMADORA PEREIRA S.A. cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Para calquera cuestión litixiosa, ambas as partes, ARMADORA PEREIRA S.A. e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puider corresponder, sométense á xurisdición e competencia exclusiva dos xulgados e tribunais de VIGO (España).

Uso e acceso de Usuarios

O/a usuario/a queda informado/a e acepta que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa ARMADORA PEREIRA S.A.

ARMADORA PEREIRA S.A. reserva o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas na súa web, polo que pode cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

A utilización do portal atribúe a condición de usuario do portal (en adiante, o "usuario") e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal na versión publicada por ARMADORA PEREIRA S.A. no momento mesmo en que o usuario acceda ao portal. En consecuencia, o usuario debe ler atentamente o presente aviso legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o portal, xa que aquel pode sufrir modificacións.

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de ARMADORA PEREIRA S.A. e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de ARMADORA PEREIRA S.A.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web de ARMADORA PEREIRA S.A. son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Contido da Web e enlaces (links)

ARMADORA PEREIRA S.A. non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos das súas páxinas web, polo que é exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

ARMADORA PEREIRA S.A. non asume ningunha responsabilidade pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces (links) ou buscadores das páxinas web de ARMADORA PEREIRA S.A.

A presenza de enlaces (links) nas páxinas web de ARMADORA PEREIRA S.A. teñen  finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre estes.

ACTUALIDADE

FELICIES FIESTAS(+info)

PROYECTO AQUOPUS - NUEVOS METODOS DE CULTIVO DE PULPO (OCTOPUS VULGARIS)(+info)

CASTELLANO   |   GALEGO   |    ENGLISH
INICIO   |    AVISO LEGAL